• 18 lipca 2024

W Niemczech, podobnie jak w innych krajach, istnieją precyzyjne przepisy dotyczące upadłości i restrukturyzacji firm, które mają na celu zarządzanie sytuacjami kryzysowymi oraz umożliwienie przedsiębiorstwom przejścia przez trudności finansowe. Niemieckie przepisy prawne obejmują zarówno procedury upadłościowe, jak i możliwości restrukturyzacji, mające na celu ochronę interesów wszystkich zainteresowanych stron, w tym wierzycieli, pracowników oraz właścicieli firm. W niniejszym artykule omówimy kluczowe aspekty niemieckich przepisów dotyczących upadłości i restrukturyzacji firm, zwracając uwagę na procedury upadłościowe oraz możliwości restrukturyzacji, jakie są dostępne dla przedsiębiorstw.

Procedury upadłościowe w Niemczech

Procedury upadłościowe w Niemczech są regulowane przez Kodeks Handlowy oraz ustawę dotyczącą upadłości i restrukturyzacji. Istnieją trzy główne procedury upadłościowe: Insolvenzverfahren, Schutzschirmverfahren oraz Eigenverwaltung. Pierwsza z nich, Insolvenzverfahren, to tradycyjna procedura upadłościowa, w ramach której sąd nadzoruje proces likwidacji majątku upadłego przedsiębiorstwa w celu zaspokojenia roszczeń wierzycieli. Natomiast Schutzschirmverfahren oraz Eigenverwaltung to procedury restrukturyzacyjne, które pozwalają przedsiębiorstwom na kontynuowanie działalności podczas procesu restrukturyzacji.

W przypadku Schutzschirmverfahren, przedsiębiorstwo ma możliwość złożenia wniosku o ochronę przed wierzycielami, co pozwala mu na kontynuowanie działalności pod nadzorem sądu oraz przy wsparciu doradcy restrukturyzacyjnego. Z kolei w procedurze Eigenverwaltung zarząd przedsiębiorstwa pozostaje w pełni sprawny i nadzoruje proces restrukturyzacji, przy zachowaniu nadzoru sądowego. Obie te procedury mają na celu umożliwienie przedsiębiorstwu przeprowadzenia restrukturyzacji, zamiast likwidacji, co może być korzystne zarówno dla firmy, jak i dla jej interesariuszy.

Możliwości restrukturyzacji w Niemczech

Oprócz procedur upadłościowych, niemieckie prawo obejmuje również szereg możliwości restrukturyzacji, które umożliwiają przedsiębiorstwom dokonanie zmian w swojej strukturze lub działalności w celu poprawy sytuacji finansowej. Jednym z najpopularniejszych narzędzi restrukturyzacyjnych jest Sanierungskonzept, czyli plan restrukturyzacji, który przedsiębiorstwo może opracować w celu zidentyfikowania problemów oraz przedstawienia strategii ich rozwiązania. W ramach tego planu firma może podejmować działania takie jak redukcja kosztów, restrukturyzacja długu czy zmiany w modelu biznesowym.

Ponadto istnieją również możliwości współpracy z wierzycielami w celu negocjacji warunków spłaty zadłużenia oraz zawarcia porozumień akordowych, które umożliwiają przedsiębiorstwu uregulowanie swoich zobowiązań w sposób dostosowany do jego możliwości finansowych. Alternatywą dla procedur upadłościowych może być także postępowanie w ramach tzw. Schutzschirmverfahren lub Eigenverwaltung, o których wspomniano wcześniej.

Podsumowanie

Niemieckie przepisy dotyczące upadłości i restrukturyzacji firm zapewniają kompleksowy system regulacji mający na celu zarządzanie sytuacjami kryzysowymi oraz umożliwienie przedsiębiorstwom przejścia przez trudności finansowe. Procedury upadłościowe oraz możliwości restrukturyzacji, takie jak Sanierungskonzept czy negocjacje z wierzycielami, pozwalają firmom na podjęcie skutecznych działań mających na celu poprawę ich sytuacji finansowej oraz kontynuację działalności. Dzięki temu niemieckie przepisy przyczyniają się do stabilności i rozwoju niemieckiej gospodarki, zachęcając przedsiębiorstwa do podejmowania innowacyjnych działań oraz podejmowania wysiłków na rzecz zachowania płynności finansowej.

Top